Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 23/17 ), a u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 12/22, 13/22, 4/23 i 9/23), Odluke o potrebi prijema namještenika u Gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa broj: 08-30-756/24 od 25.1.2024. godine, na zahtjev Službe za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove, Gradonačelnik o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave Grada Bosanska Krupa

01. Pomoćni radnik-radnik/ca na održavanju čistoće u Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opis poslova: obavlja čišćenje prostorija zgrada Grada (kancelarija, hodnika, stepeništa, nus prostorija, staklenih površina) i prostorija matičnih ureda u Jezerskom i Otoci prema dogovorenom rasporedu, vrši čišćenje namještaja, stolova, stolica, vitrina, ormara, kompjuterske i druge tehničke opreme, vrata i prozora, itisona i drugih podnih prekrivača, vrši pranje zavjesa, pranje i čišćenje čvrstih podnih površina, zalijeva i održava cvijeće, vrši odnošenje smeća i odbačene ambalaže u kontejner, čišćenje ulaza-izlaza u zgradu, sadnja cvijeća i uređenje javnih površina, dužan je prijaviti pretpostavljenom određene kvarove na instalacijama, odgovara je za ažurno vršenje poslova, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu Gradonačelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Odjeka i Gradonačelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme se vrši zbog potreba hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova, odnosno radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice po pravna ili fizička lica.
Radni odnos na određeno vrijeme zasnovat će se na period najduže do 1 (jedne) godine dana.
OPĆI UVJETI
Da bi bili postavljeni na radno mjesto namještenika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete utvrđene u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI UVJETI
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave, općine Bosanska Krupa:
a) osnovna škola
b) najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE USLOVA IZ KONKURSA:

Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) i to:
a) Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu,
f) Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
g) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
h) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta).

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (” Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj; 23/17).
Konkurs se ima objaviti na službenoj web stranici Grada Bosanska Krupa i dnevnom listu “Dnevni list Mostar” .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, MJESTO I NAČIN DOSTAVLJANJA

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.
Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Grada Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b. ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom “Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme” – NE OTVARATI .

Neblagovremene i nepotpune prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavu ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta neće biti razmatrane.