Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH

Povodom održavanja manifestacije 24. Književni susreti „Stazama djetinjstva“ Bosanska Krupa 2017., Organizacioni odbor manifestacije raspisuje:

JAVNI POZIV
za najbolju neobjavljenu priču za djecu na području BiH

I Opći uvjeti:
1. da je rad autorsko djelo
2. da tekst nije uvredljivog sadržaja
3. da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH
4. da priča nije ranije objavljena
5. da tekst nije duži od pet kucanih stranica

II Posebni uvjeti:
1. pravo učešća imaju svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine
2. jedan autor može dostaviti najviše tri rada
3. radovi moraju biti potpisani pod šifrom i dostavljeni u tri primjerka (i u elektronskoj formi)
4. radovi koji su ranije dostavljani na javni poziv neće se uzeti u razmatranje
5. uz radove u zapečaćenoj koverti sa naznakom šifre dostaviti podatke o autoru (ime i prezime, godina rođenja, adresa, telefon, kraća biografija)

III Organizator zadržava pravo prvog objavljivanja prijavljenih tekstova po ličnom izboru

IV Radove slati na adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za najbolju neobjavljenu priču za djecu u BiH“ ili predati lično u prostorijama ustanove

V Javni poziv ostaje otvoren do 20.09.2017. godine Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješniji rad predviđena je plaketa i novčana nagrada.

Predsjednik organizacionog odbora
Zumreta Porić