Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura

Na osnovu člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024.godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Službeni glasnik grada Bosanska Krupa”, broj:4/24) Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za
proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura

I Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura.

II Opći uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu – Poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište/sjedište na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bosanska Krupa.
Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba.

III Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije

Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih kultura, ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i koji dostave dokaze o kupovini sjemena.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Pravna lica i obrti: fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz
2024.godine
– Fizička lica: fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz
2024.godine
– Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca kornišona u
2024. godini:
ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu
sa navedenom cijenom sjemena
Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Po podnesenim zahtjevima koji su blagovremeni i kompletni, Služba za obrt, poljoprivredu i podizetništvo će utvrditi i zapisnički konstatovati da li je podnosilac zahtjeva kupljeno sjeme posijao/posadio. Nakon utvrđenog činjeničnog stanja na terenu Služba će sačiniti Listu korisnika sredstava koji su ispunili propisane uslove iz javnog poziva.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti jednom korisniku je 1.200,00 KM.
Klijenti koji dostave račune o kupovini sjemena veće od 1.200,00 KM, primjenjivat će se iznos u visini od 1.200,00 KM i na isti će se po potrebi primijenjivati proporcionalno smanjenje.
U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim korisnicima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava

IV Postupak i provedba

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem pisarnice. Obrazac zahtjeva se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Grada: www.gradbosanskakrupa.ba.

Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak, te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.
Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostavit će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uvjete javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.