Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu

Na osnovu člana 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-530/20 od 23.1.2020. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz Granta za mlade, Zapisnik od 19.2.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa,  d o n o s i :

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati

iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu

 

I

            Utvrđuje se rang lista projekata koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu planiranih u razdjelu 11, glava 118, ekonomski kod 614 324  -Tekući transfer udruženjima građana – Grant za mlade, kako slijedi:

R. broj Naziv neformalne grupe mladih Naziv projekta Udruženje koje pruža administrativnu podršku Iznos sredstava koji se dodjeljuje
1. Biti mlad biti aktivan

 

Ljetna škola vatrogastva UG DVD 1.500,00 KM
2. Neformalna grupa mladih Bosanske Krupe

 

Sportom do zdravog života djece i mladih Udruženje za razvoj sporta Bos. Krupa 1.500,00 KM
3. Ostajte ovdje Znanje je moć Hypnotic – hipnotično 1.500,00 KM
4. SEA Stazama zdravlja Omladinsko udruženje LOOK 1.491,75 KM
5. Neformalna grupa (bez naziva) Očuvajmo prirodu i njeno bogatstvo

 

Kanu klub „Kormoran“ Bosanska Krupa 1.500,00 KM
6. Obrazovanje nema granica Podržimo kulturna bogatstva Krupljani.ba 1.500,00 KM
7. Digitalni svijet mladih

 

Virtualni preglednik Krupljani.ba 1.500,00 KM

 

II

           Međusobna prava,  obaveze i odgovornosti, način praćenja odobrenog projekta, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente narativnog i finansijskog izvještavanja o provođenju projekta  između Općine Bosanska Krupa i Udruženja iz tačke I ovog Zaključka urediti će se ugovorom.

III

           Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.