Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Na osnovu člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-531/20 od 23.1.2020. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz Granta za NVO, Zapisnik od 13.2.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, donosi:

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati
iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

I

Utvrđuje se Rang lista projekata koji će se su/finansirati iz sredstava Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu planiranih u razdjelu 11, glava 118, ekonomski kod 614 324-Tekući transfer udruženjima građana – Grant za NVO kako slijedi:

1. Planinarsko-ekološko i edukativno društvo „PSET“ Bosanska Krupa-projekt pod nazivom: „Planinarska orjentacija i orijentiring za djecu i mlade općine Bosanska Krupa“………..1.500,00 KM
2. Udruženje kanu klub „Kormoran“-projekt pod nazivom: “Vodeni sportovi i aktivnosti na njima“………………………………………………………………………………………………………1.500,00 KM
3. Karate klub „Feniks“ Bosanska Krupa-projekt pod nazivom:“Moderniziranje i usavršavanje karate kumite treninga-nabavka neophodnh pomagala“……………………………………1.500,00 KM
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa-projekt pod nazivom: “Prepoznajemo potrebe, gradimo sigurnost“………………………………………………………………………..1.500,00 KM
5. Udruženje „Reis Mehmed-Džemaludin Čaušević“ Bos.Krupa-projekt pod nazivom: „Deveti susreti hadžija 2020“…………………………………………………………………………………..1.500,00 KM
6. ŽNK „Željezničar 2011“ Bosanska Krupa-projekt pod nazivom: “Takmičenje u Prvoj ligi FBIH za žene“…………………………………………………………………………………………….1.500,00 KM
7. SPK „Hipnotično-Hypnotic“-projekt pod nazivom: “Da za sport,da za ples“……..1.500,00 KM
8. Udruženje Centar za unapređenje kvalitete života građana „Generacije“-projekt pod nazivom: „Kreativne radionice za djecu i mlade“………………………………………………1.500,00 KM
9. KUD „Stari grad“-projekt pod nazivom: “Folklorna oprema za djecu uzrasta do 12 godina“……………………………………………………………………………………………………1.500,00 KM
10. Udruženje za razvoj i izgradnju lokalnog kapaciteta BK 2001-projekt pod nazivom: “Idemo se igrati“……………………………………………………………………………………………………..1.500,00 KM
11. Planinarsko društvo „Grmeč“ Bosanska Krupa-projekt pod nazivom: „Markacija i obilježivanje planinarskih staza na području Općine Bosanska Krupa………………………………………………………………………………………………………1.050,00 KM
12. Planinarsko društvo „Grmeč“ Bosanska Krupa-projekt pod nazivom: „Nabavka sredstava veze(ručni–radio uređaja)“………………………………………………………………………………..500,00 KM

II

Utvrđena rang lista projekata osnov je za zaključivanje ugovora o su/finansiranju projekata sredstvima Budžeta općine Bosanska Krupa za 2020. godinu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze između Općine Bosanska Krupa i Udruženja iz tačke I ovog Zaključka.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.