USAID Diaspora Invest objavio poziv za podršku investicijskim projektima

USAID projekat “Diaspora Invest” je raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju dokazivo suvlasništvo ili poslovno partnerstvo sa članovima bh. dijaspore. Pozivu se može pristupiti online na www.grant.diasporainvest.ba, te aplicirati za sredstva do 50.000 konvertibilnih maraka za nabavku mašina, opreme i druge vrste stalnih sredstava za rad. Opširnije … Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo i stavilo na uvid Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu, dostupan na www.fmpvs.gov.ba. Na osnovu dobijenih primjedbi, prijedloga ili sugestija od zainteresovane javnosti (nadležnih kantonalnih ministarstava, udruženja poljoprivrednika, zadruga, poljoprivrednih proizvođača i ostalih), Ministarstvo će propisati … Opširnije

Posebna odluka o pokretanju postupka

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj:01/N-14-110-1/15 od 07.01.2015.godine ), a u skladu Odlukom o privremenom finansiranju broj :01-02-14/21 od 26.01.2021. godine („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj 1/21) i Nacrtom Budžeta općine za 2021. godinu, Općinski načelnik, kao rukovodilac organa uprave donosi:

POSEBNU O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke

Član 1.

U cilju blagovremenog provođenja postupka javne nabavke a prema zahtjevu Službe za finansije broj 07-11-Sl-1405/21 od 02.03.2021. godine odobrava se nabavka roba za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i to: Nabavka stručih časopisa iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, a čija oznaka i naziv u JRJN je 22211000-2- stručni časopisi. Opis roba koje su predmet ove nabavke definisane su u zahtjevu za dostavu ponude.

Opširnije

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj:01/N-14-110-1/15 od 07.01.2015.godine ), a u skladu Odlukom o privremenom finansiranju broj :01-02-14/21 od 26.01.2021. godine („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj 1/21) i Nacrtom Budžeta općine za 2021. godinu, Općinski načelnik, kao rukovodilac organa uprave donosi:

POSEBNU ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabavke

Član 1.

U cilju blagovremenog provođenja postupka javne nabavke, a prema zahtjevu Službe za finansije broj 07-11-Sl-1404/21 od 02.03.2021. godine odobrava se nabavka usluga stručnog osposobljavanja – seminari, a čija oznaka u JRJN je 80530000-8 – Usluge stručnog osposobljavanja. Predmetne usluge se redovno planiraju na godišnjem nivou u Budžetu općine Bosanska Krupa. Opis usluga koje su predmet ove nabavke definisane su u zahtjevu za dostavu ponude.

Opširnije

Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2020/21. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2020/21. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

Opširnije

Obilaskom spomen-obilježja i šehitluka, te svečanom sjednicom Općinskog vijeća u Bosanskoj Krupi obilježen Dan nezavisnosti BiH

Delegacije Općine Bosanska Krupa, Općinskog vijeća, političkih partija i boračkih organizacija, jučer su povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH obišle spomen-obilježja, spomen-sobe i šehidska mezarja na području Bosanske Krupe. Predvečer je u bosanskokrupskom Domu kulture održana i svečana sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

Opširnije