JU Centar za socijalni rad raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/30-____________/22 od 16.11.2022.godine, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god., 01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god., br,01/UO-1879-I-1a/22 od 12.09.2022.godine), r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

I RADNO MJESTO
1. Stručni saradnik – psiholog……………………………………..1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

II USLOVI
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji i to:

– visoka stručna sprema (VSS), VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova),drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog smijera, Filozofski fakultet –Odsjek za psihologiju
– položen stručni ispit ili javni ispit ili ispit općeg znanja.
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

III OPIS POSLOVA
učestvuje u postupku smještaja maloljetnih i punoljetnih lica u ustanove u smislu pružanja psihološke podrške i prilagođavanja novoj sredini;učestvuje u postupku povjere djece u brakorazvodnom sporu i vrši psihološko ispitivanje djece i roditelja; učestvuje u postupku povjere djece jednom od vanbračnih supružnika i vrši psihološko ispitivanje djece i roditelja i drugih članova porodice; učestvuje u postupku saniranja poremećenih porodičnih odnosa i vrši psihološko ispitivanje djece i roditelja i drugih članova porodice;provodi psihologijski tretman maloljetnika kojim su izrečene maloljetničke sankcije uključujući i rad s porodicom maloljetnika;provodi neposredan rad sa vaspitno zapuštenom i zanemarenom djecom, djecom sklonoj skitnji, prosjačenju i dr. oblicima negativnog ponašanja – izrađuje nalaz i mišljenje u svrhu predlaganja primjene mjera porodičnopravne zaštite i drugih mjera i intervenicija;provodi preventivni rad na spriječavanju vaspitne zapuštenosti kod maloljetnika, kao i rad sa porodicama, saradnja sa školama i dr.institucijama u cilju zaštite zanemarene i zlostavljane djece;opservacija porodične dinamike u porodičnoj sredini;izrada nalaza i mišljenja radi procjene roditelja i djece kod odlučivanja s kojim će roditeljem djeca živjeti; sudjelovanje u izradi programa za rad s porodicom kod izricanja roditeljima mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske dužnosti; donosi nalaz i mišljenje te vrši procjenu zrelosti maloljetne osobe radi odlučivanja o opravdanosti zaključenja maloljetničkog braka; izrada nalaza i mišljenja te procjena potencijalnog staratelja i učestvovanje u izboru staratelja za određenog štićenika; procjena potencijalnih usvojitelja; intervju, procjena ličnosti, partnerskih odnosa, motiva, izrada nalaza i mišljenja; savjetodavni rad s potencijalnim usvojiteljima te sudjelovanje u radu tima prilikom izbora potencijalnih usvojitelja –procjena komplementarnosti potreba djeteta i karakteristika usvojiteljskog para; procjena potencijalnih porodica za porodični smještaj kao i praćenje istih; procjena osoba i njenih potreba u cilju opravdanosti smještaja u ustanovu socijalne zaštite; procjena djece i omladine za potrebe davanja nalaza i mišljenja sudovima kod pripremnog postupka prema maloljetnicima kao i kod prekršajnog postupka; obavlja pojedinačni i grupni rad sa maloljetnicima i njihovim porodicama (procjena maloljetnika, roditelja, porodične dinamike), izrada plana i programa tretmana maloljetnika, izrada nalaza i mišljenja; sudjelovanje u izradi plana i programa provođenja odgojnih mjera, te vršenje nadzora nad provođenjem odgojnih mjera; prisustvuje pripremnim sudskim radnjama i glavnom sudskom pretresu po potrebi; sarađuje sa školama i drugim institucijama u cilju uključivanja djece ometene u razvoju na školovanje, osposobljavanje, rehabilitaciju i profesionalnu orijentaciju; izvršava disciplinske mjere i mjera nadzora organa starateljstva, piše izvještaje sudu i daje nalaz i mišljenja o promjeni ili prestanku izrečene mjere; prisustvuje istražnom postupku s djecom i omladinom počiniteljima krivičnih dijela u policijskoj stanici kao i u slučajevima kad je počinjeno krivično djelo na štetu djeteta;učestvuje u radu sa žrtvom i učiniocem nasilja u skladu sa Pravilnikom o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici;učestvuje u poslovima u skladu sa Pravilnikom o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja od ovisnosti od alkohola, opojnih droga ili drugih psihotropnih supstanci učinilaca nasilja u porodici;učestvuje u poslovima u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka;učestvuje u poslovima u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu;učestvuje u poslovima u skladu sa Pravilnikom o udaljenju stranaca iz Bosne i Hercegovine;učestvuje u postupku predbračnog i bračnog savjetovanja punoljetnim licima;učestvuje u radu sa licima sa poremećajem u mentalnom zdravlju;u postupcima u kojima je potreban zaključak stručnog tima daje pismeni prijedlog i mišljenje rješenja postupka te isti prezentuje stručnom timu radi donošenja zaključka u predmetnom postupku,učestvuje u radu stručnog tima i sačinjava zaključak stručnog tima iz domena svog radnog mjesta,vrši psihološku procjenu i izrađuje nalaze i mišljenja prema potrebama korisnika;izrađuje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, kao i uvjerenja za čije izdavanje je potrebno provesti poseban postupak,izdaje odobrenja, saglasnosti, uvjerenja koja se tiču života i rada lica pod starateljstvom u skladu sa Porodičnim zakonom;obavlja poslove staratelja po službenoj dužnosti, a shodno odredbama Porodičnog zakona,maloljetnim ili punoljetnim osobama, bez porodičnog staranja, smještenih u Ustanovu;prima stranke koje se obraćaju bez pismenog zahtjeva i pruža usluge iz domena svog radnog mjesta,daje upute i pruža pomoć strankama u toku prikupljanja potrebne dokumentacije u postupcima koje vodi,prati i proučava zakonske i druge propise i akte i iste primjenjuje u radu,obavlja terenske posjete licima i porodicama koji su korisnici usluga;vodi evidencije i dosijee korisnika usluga; obavlja poslove dežurstva u Centru prema rasporedu; učestvuje u seminarima u cilju edukacije i napretka u primjeni savremenijih metoda u radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada i poslove po nalogu direktora Centra.

IV DOKUMENTACIJA
Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati moraju priložiti:
Obaveznu dokumentaciju:
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili javnom ispitu ili ispitu općeg znanja.
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi
Dodatnu dokumentaciju:
– uvjerenje ili potvrda o dužini čekanja na posao sa evidencije Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme
– uvjerenje ili potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja
– dokaz o socijalnom statusu kandidata (RVI, demobilisani borac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, CŽR-a, invalidi i osobe sa statusom logoraša)
– pozitivna preporuka predhodnog poslodavca sa ocjenom o radu
Sva dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili ovjerena kopija i ne
smije biti starija od 6 mjeseci.

V ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu JU „Centra za socijalni rad“ Bosanska Krupa, ul.Mirsada Crnkića, Lamela IV, Bosanska Krupa 77240, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ – Komisija za provođenje javnog oglasa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a o rezultatima Oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa obavit će se intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obavješteni.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

DIREKTOR
Muzaferović Arijana, mr.scr.