ISPRAVKA OGLASA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na osnovu člana 27. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj:49/06 i 51/09), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj:11/17 i 8/18) i Planu lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj:12/17), Gradonačelnik grada Bosanska Krupa raspisuje:

ISPRAVKA O G L A SA
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

U Oglasu za privremeno korištenje javnih površina, broj:05-11-7-6893/22 od 26.08.2022.godine objavljen dana 26.08.2022.godine na web stranici grada Bosanska Krupa, JP “Radio Bosanska Krupa “ d.o.o. Bosanska Krupa i Oglasnoj ploči grada Bosanska Krupa vrši se ispravka Oglasa na način da umjesto teksta: “Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 20,00 KM po m2 reklamne površine” treba da stoji:
“Početni iznos naknade za postavljanje jumbo slobodnostojećeg reklamnog panoa po m2 zauzete javne površine iznosi mjesečno 20,00 KM”.
Rok za prijavu po Oglasu je 15 dana od dana objave Ispravke Oglasa na web stranici Grada Bosanska Krupa, Radiju Bosanska Krupa i oglasnim tablama Grada Bosanska Krupa.
Ostali tekst Oglasa za privremeno korištenje javnih površina, broj:05-11-7-6893/22 od 26.08.2022.godine ostaje neizmjenjen.

GRADONAČELNIK
Armin Halitović