Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto vozač, čistač, kurir u JU “Centar za socijalni rad Bosanska Krupa

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/30-2042/23 od 13.09.2023.god, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god.,br.01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god., br.01/UO-1879-I-1a/22 od 12.09.2022.god, 01/UO-1634-III-1a/23 od 17.07.2023.god.), r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

I RADNO MJESTO
1. Vozač, čistač, kurir………………………………………………….1 izvršilac, na neodređno vrijeme

II OPIS POSLOVA
vrši sve poslove vozača putničkog motornog vozila za potrebe Centra na području općine, kantona, federacije i inostranstva; održava vozilo u tehnički ispravnom stanju, vrši manje popravke, zamjenu ulja; održava čistoću vozila; održava čistoću priručnih aparata te prostorije za centralno grijanje; stara se o zalihama sitnih rezervnih dijelova za vozilo; vodi evidenciju o pređenim kilometrima, utrošku goriva; obavještava direktora o potrebi zamjene dijelova na automobilu; po potrebi vrši dostave pošte i dostave materijala za sjednice Upravnog odbora; vrši utovar i istovar robe namjenjene za naturalna davanja; stara se o održavanju zgrade uz sitne popravke; uključuje peć za grijanje u zimskom periodu; obavlja sve poslove na održavanju čistoće u prostorijama i krugu Centra; svakodnevno čišćenje prostorija (kancelarije); jedanput mjesečno obavezno vrši generalno čišćenje i pranje u Centru (zavjese, prozori, vrata i radijatori); kod godišnjeg krečenja Centra izvršava čišćenje te pranje tepiha i prostorija; održava čajnu kuhinju svakodnevno; vrši dezinfekciju prostorija; stara se o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje higijene; stara se o zaključavanju objekta; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga svog rada i poslove po nalogu Direktora Centra.

III USLOVI
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji i to:

– Stručna sprema: SSS, najmanje IV stepen;
– Položen vozački ispit “B” kategorije;
– Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci

IV MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME
Poslovi radnog mjesta se obavljaju u sjedištu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, ul.Mirsada Crnkića, Lamela IV. Radno vrijeme od 7.00 do 15.30 minuta.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefona, kandidati moraju priložiti:
Obaveznu dokumentaciju:
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu
– dokaz o položenom vozačkom ispitu – vozačka dozvola
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi
Dodatnu dokumentaciju:
– uvjerenje ili potvrda o dužini čekanja na posao sa evidencije Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme
– uvjerenje ili potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja
– dokaz o socijalnom statusu kandidata (RVI, demobilisani borac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, CŽR-a, invalidi i osobe sa statusom logoraša)
– pozitivna preporuka prethodnog poslodavca sa ocjenom o radu
Sva dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili ovjerena kopija i ne
smije biti starija od 6 mjeseci.

VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

VII OSTALE NAPOMENE
Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu JU „Centra za socijalni rad“ Bosanska Krupa, ul.Mirsada Crnkića, Lamela IV, Bosanska Krupa 77240, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ – Komisija za provođenje javnog oglasa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a o rezultatima Oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Oglasa obavit će se intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obavješteni.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Grada Bosanska Krupa, web stranici JU Služba za zapošljavanje USK-a (www.usk-szz.ba), a obavijest o oglasu će biti objavljena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 037/471-009, Patković Selma.

Broj:01/30-2042-1/23
Datum:13.09.2023 godine

DIREKTOR
Muzaferović Arijana, mr.scr.