Javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima za 2020. god Općina Bosanska Krupa

Općina Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 142. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu, objavljuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima
za 2020. godinu Općina Bosanska Krupa

I – Predmet Javnog poziva

Cilj Javnog poziva je poboljšanje poslovnog okruženja te povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na tržištu što će doprinijeti i povećanju stope zaposlenosti i ekonomskom razvoju općine Bosanska Krupa.
Navedeni cilj će biti realizovan kroz sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme potrebne za pokretanje, proširenje, osavremenjivanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta proizvoda, nabavke materijala za sanaciju, rekonstrukciju ili izgradnju proizvodnih objekata ili izvođenja radova na sanaciji, rekonstrukciji ili izgradnji proizvodnih objekata ili izvođenja radova na sanaciji, rekonstrukciji ili izgradnji proizvodnih objekata u svrhu povećanja stope zaposlenosti i jačanja poduzetničkog duha.
Ukupni fond za poticaje zapošljavanju iznosi 100.000 KM (ekonomski kod 615511 – Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Podrška privrednim subjektima).

II Očekivani rezultati

Smanjenje broja nezaposlenih – zaposleno najmanje jedno lice po privrednom subjektu.

III – Prihvatljivi korisnici poticajnih sredstava

Poticajna sredstva su namijenjena privrednim subjektima – pravnim licima koja se bave proizvodnom djelatnosti koji su registrirani odnosno imaju sjedište u Bosanskoj Krupi, pod uslovom da nisu bili korisnici poticajnih sredstava u okviru javnog poziva/MEG projekat iz 2018. i 2019 godine.

IV – Namjena poticajnih sredstava

Poticaj se odobrava privrednim subjektima – pravnim licima koja se bave proizvodnom djelatnosti, kroz sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme potrebne za pokretanje, proširenje, osavremenjivanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta proizvoda, nabavke materijala za sanaciju, rekonstrukciju ili izgradnju proizvodnih objekata ili izvođenja radova na sanaciji, rekonstrukciji ili izgradnji proizvodnih objekata u svrhu povećanja stope zaposlenosti i jačanja poduzetničkog duha, uz obavezu učešća poslodavca minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta i zapošljavanja minimalno jednog nezaposlenog lica.

V – Način podnošenja Prijave

Aplikant priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava koje su sastavni dio aplikacionog paketa i dostupne su na web stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba ili se mogu preuzeti na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa svakim radnim danom od 7:30 do16:00 h.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili direktno u Centru za pružanje usluga građanima Općine Bosanska Krupa na adresu: Općina Bosanska Krupa, ulica: Terzića bb; sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru – Ne otvarati“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12.2.2020. godine.

VI – Evaluacija i odabir korisnika

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu i Smjernicama za podnosioce prijava.

Smjernice za aplikante

Prijavni obrazac

Izjava o nepostojanju sukoba interesa