Kultura

dom_kulture

Razvoj i afirmacija kulture te promocija kulturnih vrijednosti u Bosanskoj Krupi, nevažno kojoj oblasti pripadale, uvijek je bila prioritetna obaveza ustanova koje su kroz historiju mijenjale ili samo dopunjavale djelatnosti, rukovodstva, sve osim već pomenutih prioriteta. Danas na prostoru općine Bosanska Krupa samostalno djeluje JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“, u objektu zvanom „Dom kulture“.

Zgrada „Doma kulture” u Bosanskoj Krupi prepoznatljiva je po svom specifičnom arhitektonskom stilu. Na površini od 1000 m2 sagrađena je 1903. godine. Objekt je sastavljen od dva krila i međuprostora koji ih povezuje. U većem krilu je smještena velika dvorana sa 400 mjesta i terasom od 100 mjesta, holom dvorane koji se između ostalog koristi i kao izložbeni prostor, dok je u malom krilu smješten Kamerni teatar sa prostorom od 100 mjesta i Gradskom galerijom.

Rekonstrukciju zgrade nakon agresije na BiH finansirala je asocijacija “Ponti di Pace” kada je saniran prostor Gradske galerije i Kamernog teatra. U međuprostoru koji povezuje dva krila smještena je Gradska biblioteka.

Centar za kulturu predstavlja lokalni centar informisanja od posebnog društvenog interesa koji doprinosi općem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba. Ima značajnu ulogu i u sistemu unapređenja odgojno-obrazovnog rada, razvoja stručnog i naučno-istraživačkog rada na području općine.

Kroz historijski razvoj bosanskokrupsku kulturu obilježili su mnogi pjesnici, pripovjedači, književni kritičari, historičari, muzičari, slikari, udruženja likovnih umjetnika, gradski horovi, kulturno-umjetnička društva i dr.

Znamenite ličnosti iz ranije historije:

Ličnosti iz oblasti likovne umjetnosti:

Ličnosti iz oblasti književnosti:

Znamenite ličnosti iz novije historije:

Ličnosti iz oblasti likovne umjetnosti:

  • Dubravko Terzić, slikar
  • Admir Mujkić, slikar
  • Alaga Isaković, slikar
  • Boris Majstorović, slikar

Ličnosti iz oblasti književnosti:

Doprinos kulturi i tradiciji u Bosanskoj Krupi svojim djelima dali su i mnogi mladi historičari, pisci, amaterski slikari, članovi kulturno-umjetničkih društava i entuzijasti.

U okviru Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa djeluju slijedeće organizacione jedinice:

  • Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti
  • Gradska biblioteka
  • Gradska galerija

Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti

Kao jedna od organizacionih jedinica u okviru ustanove Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti usmjeren je na organizaciju kulturnih, obrazovnih i informativnih djelatnosti. Organizaciona jedinica koordinira i ostvaruje saradnju sa kulturno-umjetničkim društvima, amaterskim pozorištima, horovima kao i značajnim ličnostima iz oblasti kulture i obrazovanja te ostvaruje saradnju sa osnovnim i srednjim školama sa područja općine.

Scenska umjetnost, promocije knjiga, prikazivanje filmova i organizacija obilježavanja značajnih datuma su samo dio djelatnosti u okviru ove organizacione jedinice.

Odsjek za kulturno-obrazovne i informativne djelatnosti objedinjuje sve organizacije, udruženja građana koja rade na polju kulture i amaterizma mladih i njihovih kreativnih organizacionih projekata, te likovne umjetnike i slikarsku koloniju “Krušnica” koja ima dugogodišnju tradiciju.