Gradska biblioteka

gradska_biblioteka

Prvi historijski pokazatelji o prisustvu biblioteke na bosanskokrupskim prostorima datiraju još iz davne 1883. godine kada je djelovala u okviru kulturno-prosvjetnih ustanova. Vremenom stiče karakter narodne javne biblioteke. 1890. godina je period u kojem djeluju činovničke čitaonice u regiji, te je ista osnovana i u Bosanskoj Krupi.

U vrijeme Austro-Ugarske značajna je zastupljenost čitaonica i biblioteka kao samostalnih ustanova na ovim prostorima. Građa nije popisana, niti planski sređena. U istom periodu u Bosanskoj Krupi kao i u mnogim gradovima u regiji su bile: islamska kiraethana, islamska čitaonica „Rehberti tereki“, islamska čitaonica „Daral-hajir“, činovnička čitaonica, srpska narodna čitaonica i knjižnica.

Veliki dio istih nije nastavio raditi, a neke su prestale i da postoje u periodu Prvog svjetskog rata. Iz perioda Kraljevine Jugoslavije bosanskokrupska biblioteka je bila jedna od oko 30 biblioteka u BiH. Tadašnja biblioteka bila je otvorenog tipa, finansirana sve do Drugog svjetskog rata dobrovoljnim prilozima, članarinama, prihodima od priredbi i sl.

  1. godine osnovana je Narodna knjižnica i čitaonica „Petar Kočić“ na inicijativu studenata Đukana Balabana, Slobodana Jovanovića i Beće Šehića. Bila je smještena u Domu prijestolonasljednika Petra pod upravom: Ahmeta Mahića, Živka Gulana i Ale Terzića. Djelovala je do 1940. godine.

U toku Drugog svjetskog rata nema pisanog traga niti pokazatelja o prekidima ili djelovanju iste u tom periodu.

Prvi podaci se pojavljuju u vrijeme istraživanja 1957. godine sa 1626 knjiga na 31.731 stanovnika. Kontinuitet rada Narodna biblioteka „Petar Kočić“ nastavlja 1961. godine kao samostalna ustanova.

  1. godine evidentirano je 8.079 knjiga i dva područna odjeljenja sa po 1000 knjiga u Otoci i Arapuši, te pokretna biblioteka u D. Suvaji.
  2. godine dobro je organizirana mreža pokretnih biblioteka koje su dosezale do podgrmečkih sela. U 1973. godini rezultati rada i broja knjiga prevazilaze i republički prosjek sa 0,77 knjiga na jednog stanovnika.

U periodu do agresije na BiH jedna je od vodećih u široj regiji. Nakon agresije na Bosansku Krupu ponovo je reaktivirana 1998. godine. Adaptacija prostora i prikupljanje bibliotečke građe pokreće se donatorskim sredstvima od strane NRC. Zvanični početak rada je 12. august 1999. godine, sa početnim bibliotečkim fondom od 4540 knjiga. Uspješno je prošla svoj razvojni put do današnje moderno organizirane biblioteke, djelujući kroz historijska razdoblja kao samostalna ili sastavu neke od ustanova.