Općinsko vijeće Bosanska Krupa: Usvojen budžet za 2016. godinu u iznosu od 6.850.100 KM

Na 43. sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa održanoj jučer usvojen je budžet za 2016. godinu u iznosu od 6.850.100 KM. Ovo je jedna od 16 tačaka koje su se našle na dnevnom redu. Bosanskokrupski vijećnici su za nepunih 10 sati uspjeli razmotriti 8 tačaka i usvojiti 7 koje se odnose na takse i tarife, regulacione planove, postavljanje ili popravak podzemnih ili nadzemnih instalacija, te imenovanje članova OIK-a.

Budžet Općine Bosanska Krupa za 2016. godinu iznosi 6.850.100 KM. U odnosu na nacrt veći je za 60 hiljada maraka jer je prihvaćen amandman za kupovinu sanitetskog vozila Domu zdravlja Bosanska Krupa. Osim tog prihvaćen je i amandman za preraspodjelu sredstava u svrhu uvrštavanja granta od 15 hiljada KM za GNK “Bratstvo”, jesenjeg prvaka kantonalne lige.
Porezni prihodi za 2016. godinu iznose 3.977.050, dok su neporezni u iznosu od 2.268.000. Tekuće potpore su 255.050, dok su kapitalni transferi 150.000.

Budžet je od strane načelnika Armina Halitovića ocijenjen kao realan, sveprisutan, poput budžeta nekoliko prethodnih godina. Kroz njegovu diskusiju moglo se čuti kako će se trend finansiranja ustanova, udruženja, organizacija samo nastaviti, da će se i dalje voditi računa o potpori svim značajnim kulturnim i sportskim manifestacijama u Bosanskoj Krupi, kao i to da će se nastaviti sa realizacijom krucijalnih infrastrukturnih projekata poput regulacije potoka Kalender, izgradnje kanalizacionog sistema i razvoja poslovnih zona, sa akcentom na “Pilanu”.

Uz budžet je prihvaćena i odluka o njegovom izvršenju kao i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu

Prije budžeta usvojen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa. Mnogo se polemike na sjednici vodilo upravo oko ove tačke jer su pojedini vijećnici smatrali kako bi njeno prihvatanje dovelo do novih nameta za građane Bosanske Krupe. Međutim ona se odnosi isključivo na samostalne geodetske privrednike i pravna lica, odnosno na plaćanje takse za izradu rješenja o promjeni u katastarskom operatu. Tako će taksu za izradu rješenja o promjeni samostalni geodetski privrednik plaćati 60 KM, a pravno lice 80 KM.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o izradi Regulacionog plana „Otoka 1“. Naime, obuhvat Regulacionog plana „Otoka 1“ shodno Prostornom planu općine Bosanska Krupa nalazi se u urbanom području „Otoka“. Površina istog je 43,50 ha i za to područje kao i za područje šireg obuhvata u koje spada i desna obala rijeke Une 2005. godine donesen je i usvojen jedinstven Regulacioni plan „Otoka“. Međutim iz ekonomske opravdanosti, brže izrade Plana, problematike u uređenju prostora, za područje Bosanske Otoke Regulacioni plan „Otoka“ podijeljen je u dva dijela „Otoka 1“ i „Otoka 2“. Regulacioni plan „Otoka 1“ nalazi se na lijevoj obali rijeke Une i obuhvata dio MZ Otoka 1, odnosno na
području gdje se nalaze sve funkcije centraliteta. Izradom Regulacionog plana „Otoka 1“omogućuje se brži razvoj Bosanske Otoke kako u ekonomskom tako i u kontekstu urbanog razvoja.

Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javni uvid i raspravu Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ je također dobio podršku vijećnika. Javni uvid traje od 30.12. do 29.1. 2016. godine dok će se centralna rasprava održati 14. 1. u Maloj sali Doma kulture s početkom u 11,00 sati. Zainteresovana lica svoje primjedbe i sugestije mogu upućivati Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove pismenim putem, neposredno u knjigu primjedbi i sugestija u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te putem e-maila: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba. Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plan „Poslovna zona Pilana“ bit će objavljen na službenoj stranici Općine Bosanska Krupa.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Luke“ koji obuhvata prostor dijela urbanog područja Bosanske Krupe nije dobio podršku većine vijećnika. Izmjenama i dopunama ovog Regulacionog plana trebalo je kvalitetnije riješiti saobraćajno povezivanje ulica 511. slavna, Kolodvorska i Branilaca grada, te trase kolektora odvodnje otpadnih voda.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog Odluke o uslovima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih ili nadzemnih instalacija u općini Bosanska Krupa, kao i Prijedlog odluke o imenovanju Ekrema Bratića, Asmira Hadžipašića i Aide Šertović za članove Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.

Nakon ove tačke sjednica je zbog nepostojanja kvoruma prekinuta. Za razmatranje je ostalo još 8 tačaka i to: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bosanska Krupa; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Centar za socijalni rad”; Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu; Program rada Općinskog načelnika za 2016. godinu, Prijedlog programa rada Općinskog vijeća 2016. godinu; Program rada za 2016. godinu JU “Centar za socijalni rad” Bosanska Krupa; Program rada za 2016. godinu JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa; Plan poslovanja društva za poslovnu 2016. godinu za JKP “10. Juli” d.o.o. Bosanska Krupa; Inicijativa za donošenje rješenja o proglašavanju ništavim rješenja Općinskog vijeća broj: 01/V-02-1139-10b/04. od 08.09.2004. godine, te Informacija Policijske uprave o stanju sigurnosti za mjesec novembar 2015. godine.

Termin za nastavak 43. redovne sjednice OV Bosanska Krupa bit će utvrđen naknadno.