ODRŽANA 47. SJEDNICA OV BOSANSKA KRUPA, USVOJENO NEKOLIKO TAČAKA NUŽNIH ZA RAZVOJ POSLOVNE ZONE „PILANA“

Općinsko vijeće Bosanska Krupa danas je održalo svoju 47. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu našlo se 16 tačaka. Većinom su usvojeno jednoglasno.

Nakon vijećničkih pitanja, duže je raspravljano o Izvještaju o radu načelnika Općine Armina Halitovića za 2011. godinu, te o programu rada za 2012. Jednoglasno su usvojeni, baš kao i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bosanska Krupa. Odnosi se na izmjenu naknade za prekopavanje radi postavljanja, uklanjanja, izmjene i opravke oštećenih podzemnih instalacija.

 

Uz jedan protiv i dva glasa suzdržanih, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksa u dijelu koji se odnosi na takse za sklapanje braka izvan i unutar službenih prostorija, van radnog vremena, u dane državnih praznika, te u dane sedmičnih odmora.

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti načelniku Općine za zaključivanje Ugovora o zakupu s ŠPD-om usvojen je uz prijedlog dopune. Još jedna od jenoglasno usvojenih tačaka je i Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa, kao i prijedlog Javnog oglasa za imenovanje člana.

 

U ponuđenom tekstu usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa.

{gallery}OV47{/gallery}

Svi vijećnici su prihvatili i Prjedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“. Programom su, inače, detaljno razrađene faze uređenja zemljišta koje obuhvataju pripremanje i opremanje, kao i vrste radova i aktivnosti koje su provedene, ali i one koje je potrebno provesti u narednom periodu.

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti načelniku Općine za zaključivanje Ugovora o zakupu sa JP „Elektrobistribucijom“ Bihać je usvojen isto jednoglasno, baš kao i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.

 

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti načelniku Općine da uz pomoć nadležne službe za upravu i kabineta, pripremi tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju USK i uputi inicijativu Skupštini USK za usvajanje istog. Nakon toga prihvaćen je i vrlo kvalitetnim ocjenjen Nacrt općinskog plana zaštite okoliša 2012-2017.

Poslije nekoliko usvojenih akata iz imovinsko-pravne oblasti, usvojena je i Informacija policijske uprave o stanju saobraćaja na putevima za 2011., kao i Informacija o poduzetim mjerama i radnjama PS Bosanska Krupa za mjesec decembar iste godine.

 

Upoznavanje sa Kvartalnim izvještajem o napretku realizacije komponente „Podrška Općinskom vijeću“ za III kvartal 2011. godine u projektu „Lokalno je primarno“ OSCE-a je tačka koja je zajedno s nekoliko podtačaka usvojena jednoglasno.