Poziv za iskazivanje interesa za korištenje mobilnih kućica Općine Bosanska Krupa

Pozivaju se pravna i fizička lica s područja općine Bosanska Krupa da iskažu interes za korištenje mobilnih kućica (1.5 x 2.5 m) tokom jula i augusta 2020. godine za prezentaciju/prodaju svojih usluga/proizvoda.

Općina Bosanska Krupa raspolaže sa četiri mobilne kućice koje namjerava pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica, a s ciljem promocije lokalnih poduzetnika i podrške njihovom radu, dodijeliti na korištenje putem javnog poziva.

Opširnije

Javni poziv poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

Na osnovu tačke V Odluke o subvenciji iznosa redovne kamate poslovnim subjektima („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/20) i člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje

J A V N I P O Z I V
poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

I – Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite.

Opširnije

DRUGI POZIV ZAINTERESIRANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA SJETVU REDOVNIH I DODATNIH POVRŠINA KUKURUZA, GRAHA I KROMPIRA

Općina Bosanska Krupa, u skladu sa Pravilnikom o načinu utroška sredstva za poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Bosanska Krupa (Sl. glasnik Općine Bosanska Krupa 3/20), s ciljem obezbjeđenja potrebnog repromaterijala za sjetvu, upućuje: POZIV svim poljoprivrednim proizvođačima u Bosanskoj Krupi zainteresiranim za sjetvu redovnih i dodatnih površina poljoprivrednih kultura i to kukuruza, graha … Opširnije

Ponovni javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 107. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Sl. glasnik Općine Bosanska Krupa broj: 10/19) , člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-530/20 od 23.1.2020. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-1835/20 od 6.3.2020. godine raspisuje:

PONOVNI JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

PONOVNI JAVNI POZIV za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), člana 107. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 10/19) , člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-531/20 od 23.1.2020. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-1834/20 od 6.3.2020. godine raspisuje:

PONOVNI JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Opširnije