Javni poziv za subjekte male privrede (pravna i fizička lica) registrovani na području općine Bosanska Krupa

Broj: 10-11-7-5785-61/20
Bosanska Krupa, 21.9.2020. godine

Na osnovu člana 6. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5798/20 od 14.9.2020. godine i člana 3. Programa o dopuni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5842/20 od 16.9.2020. godine, i Programa o izmjeni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5951/20 od 21.9.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA

I PREDMET IZMJENE JAVNOG POZIVA

Ovom izmjenom javnog poziva vrši se izmejna Javnog poziva broj: 10-11-7-5785/20 od dana 15.9.2020. godine, u daljem tekstu Javni poziv.

II NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
U dijelu javnog poziva “III NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA” u stavu 3. mijenjaju se riječi: “100.000 KM (slovima: stohiljada KM)” i glase: “145.000 KM (slovima: stočetrdesetpethiljada KM)”.
U dijelu javnog poziva “V OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA”, u stavu 4. tekst „(100.000 KM)“, mijenja se i glasi: „(145.000 KM)“.

 

Na osnovu člana 6. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5798/20 od 14.9.2020. godine i člana 3. Programa o dopuni Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta broj: 01-11-7-5842/20 od 16.9.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje

DOPUNU JAVNOG POZIVA

I PREDMET DOPUNE JAVNOG POZIVA
Ovom dopunom javnog poziva vrši se dopuna Javnog poziva broj: 10-11-7-5785/20 od dana 15.9.2020. godine, u daljem tekstu Javni poziv.

II PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU
U dijelu javnog poziva “III PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU” u stavu 2. dopunjava se alineja prva na način da se iza riječi „za fizička lica“ dodaju se riječi: „odnosno akt nadležnog organa o odobravanju obavljanja djelatnosti”.

 

Na osnovu člana 6. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta br:01-11-7-5798/20 od 14.9.2020., Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Pozivaju se subjekti male privrede (pravna i fizička lica) registrovani na području općine Bosanska Krupa najkasnije do 28.2.2019.godine koja zapošljavaju manje od 10 lica, a koja su ostvarila pad prihoda veći od 20% u periodu od 1.3.2020.godine do 31.8.2020.godine u odnosu na isti period 2019.godine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u ovom Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. Da imaju sjedište na području općine Bosanska Krupa;
2. Da nemaju dugovanja prema općini Bosanska Krupa zaključno sa 31.12.2019. godine;
3. Da su na dan 31.3.2019. godine zapošljavali manje od 10 lica;
4. Da imaju ostvaren pad prihoda veći od 20% u periodu 1.3.2020. – 31.8.2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine.

III NAMJENA I MAKSIMALNI IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA

Sredstva iz člana 4. su namijenjena za održavanje tekuće likvidnosti i zadržavanje radnih mjesta u subjektima male privrede koji su pogođeni pandemijom COVID-19.
Subjekti koji ostvare poticaj su u obavezi da u periodu od 3 do 6 mjeseci nakon potpisa ugovora (ovisno o iznosu novčane podrške), imaju minimalno isti broj zaposlenih kao na dan 31.8.2020. godine.
Ukupan iznos sredstava koja su namijenjena korisnicima u okviru ovog javnog poziva je 100.000 KM (slovima: stohiljada KM).
Maksimalan iznos kojeg subjekt male privrede može ostvariti iznosi 5.000 KM.

IV PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv se vrši putem Prijavnog obrasca koji je dostupan na web stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba.
Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Sudsko rješenje o registraciji privrednog društva (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji djelatnosti od nadležnog općinskog organa (za fizička lica),
• Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj,
• Uvjerenje Porezne uprave o broju zaposlenih radnika na dan 31.8.2020. godine (original dokument),
• Obrazac sa podacima o ostvarenim prihodima u periodu 1.3.2019. – 31.8.2019. godine i 1.3.2020. – 31.8.2020. godine (Obrazac A), potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog knjigovođe (original dokument),
• Dokaz iz poslovne banke o broju transakcijskog računa.

Priloženi dokumenti se predaju u originalu ili kopiji (ovjera nije neophodna).

Općina Bosanska Krupa zadržava pravo provjere navoda iz prijavnog obrasca kod nadležnih institucija.
V OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA

Komisija za izbor korisnika će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova iz ovog Programa i na osnovu propisanih kriterija iz Javnog poziva, sačiniti Preliminarnu listu korisnika sredstava i Listu subjekata male privrede čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane. Liste se objavljuju na web stranici Općine www.opcinabosanskakrupa.ba i oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa.
Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Općinskom načelniku u pisanoj formi u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja listi na web stranici i oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa, a predaje se neposredno na protokol Jedinstvenog općinskog organa uprave ili putem pošte.
Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima Općinski načelnik donosi Konačnu listu pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na novčanu podršku i ista se objavljuje na web stranici i oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa.
Općinski načelnik donosi konačnu rang listu potencijalnih korisnika, a ista se formira redoslijedom koji je utvrđen u preliminarnoj listi, sve dok se ne dostigne ukupan iznos sredstava koji je predviđen ovim pozivom (100.000 KM).
Subjekti koji se nađu izvan konačne rang liste potencijalnih korisnika čine rezervnu rang listu.
Subjekti male privrede koji zadovolje postavljene kriterije i ostvare pravo na podršku će biti pozvani da potpišu ugovor o korištenju novčane podrške koja je predmet ovog javnog poziva.

VI DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Općine Bosanska Krupa ili putem pošte, na adresu: Općina Bosanska Krupa, Ulica Terzića bb, 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom „NE OTVARATI“ – prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirus (COVID-19).
Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici i oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavni obrazac

Obrazac A