Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu

 

Kontakt telefon: 037/ 961-460

 

U Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove obavljaju se studijsko- analitički , stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara, i to:
• sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je Služba osnovana,
• organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Grada,
• izrađuje procjenu ugroženosti za područje Grada,
• priprema program razvoja i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu,
• predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu,
• prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
• organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
• organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu,
• organizira općinski operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad,

• vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
• priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada,
• vodi propisane evidencije i vrši i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
• obavlja stručne poslove za Gradski štab civilne zaštite,
• izrađuje liste lokacija za deminiranje od prioritetnog značaja, surađuje sa BH MAC-om u izradi projekata tehničkog izviđanja lokaliteta, definiranja radilišta i prima deminirana radilišta u ime lokalne zajednice,
• prima dojave o pronađenom NUS-u i izrađuje zadatke TUN timovima FUCZ,
• neposredno provodi intervencije gašenja požara po dojavama i vodi propisane evidencije o požarima
• obavlja kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži na zahtjev korisnika usluga,
• vrši kontrolno ispitivanje i servisiranje protupožarnih aparata,
• obučava zaposlenike pravnih lica iz tematike zaštite od požara na njihov zahtjev,
• vrši poslove djelatnosti srodne vatrogasnoj djelatnosti (doturanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara i prirodnih akumulacija vode, pranje ulica auto-cisternom, pročišćavanje kanalizacije pritiskom vode i sl.),
• priprema periodične i godišnje planove rada, financijske planove i izvještaje za gradonačelnika, Službu finansija i Gradsko vijeće,
• priprema informacije, analize i izvještaje o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na zahtjev i po službenoj dužnosti,
• stara se o rasporedu namjenski sredstava civilne zaštite po propisima i u skladu sa godišnjim
• planom potrošnje sredstava,
• obavljanje čišćenje prostorija zgrada Grada (kancelarija, hodnika, stepeništa, nus prostorija, staklenih površina) i prostorija matičnih ureda u Jezerskom i Otoci prema dogovorenom rasporedu, kao i ostalih prostorija u kojima je smješten organ uprave
• vršenje čišćenje namještaja, stolova, stolica, vitrina, ormara, kompjuterske i druge tehničke
• opreme, vrata i prozora, itisona i drugih podnih prekrivača,
• vršenje pranje zavjesa, pranje i čišćenje čvrstih podnih površina, zalijeva i održava cvijeće,odnošenje smeća i odbačene ambalaže u kontejner, čišćenje ulaza-izlaza u zgradu i okoliša zgrade
• briga o tekućem održavanju općinskih zgrada, radnih prostorija, o tekućem održavanju na instalacijama objekata i kancelarijskog namještaja, obilazak prostora i informira pomoćnika gradonačelnika o stanju opreme i instalacija,
• vođenje evidencije utroška materijala na tekućem održavanju Gradskih zgrada i radnih prostorija u objektima,
• obavljanje nadzora nad sredstvima i opremom za zagrijavanje radnih prostorija po općinskim objektima, obavljanje manjih stolarsko-bravarsko-električarske i druge radova,
• vođenje računa o ispravnosti elektroinstalacija, protupožarnih aparata, hidranata, klima uređaja i
• drugih instalacija, poslovi čišćenje snijega i uklanjanje korova oko Gradskih objekata,
• obavljanje poslove tehničkog održavanja telefonskog sistema,
• obavlja poslove koji se odnose na telefonsku centralu
• obavljanje administrativne poslove sa korisnicima, savjetuje korisnike i objašnjava
• tehničke mogućnosti telefonske mreže,
• prijavljuje pretpostavljenom određene kvarove na instalacijama i vodi evidenciju o tim kvarovima,
• odgovara je za ažurno vršenje poslova,
• stara se o zakonitom, pravilnom i namjenskom trošenju budžetskih sredstava namijenjenih Službi te o korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik.