Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo

Kontakt telefon: 037/ 961-460

E-mail: muminv@gradbosanskakrupa.ba; asimas@gradbosanskakrupa.ba

U Službi za razvoj, poduzetništvo i obrt obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

• koordiniranje, pripremu I izradu prijedloga gradske razvojne strategije,
• izrada pojedinačnih planova i projekata razvoja Grada kojim se aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
• statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za F BIH: godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, redovni kvartalni i godišnji izvještaji iz oblasti stočarstva-individualni i privredni sektor, izvještaji o zasijanim poljoprivrednim površinama i prinosima ( oblast ratarastva, povrtlarstva i voćarstva),
• izvještaji o distribuciji u oblasti trgovine, izvještaji o obavljanju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i
• obrta, izvještaji iz oblasti turizma i turističkih resursa i dr.
• druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja Grada, izradu pojedinačnih planova i programa razvoja Grada,
• predlaganje i praćenje realizacije prioritetnih programa javnih investicija od interesa za Grad koji se odnose na implementaciju projekata, koordinaciju poslova u postupku pripreme razvojne strategije Grada i prioritetnih programa I projekata,
• dostavljanje prioritetnih programa I projekata, praćenje I izvještavanje o implementaciji istih,
• izrada informacija, analiza, izvještaja I stručnih analitičkih materijala iz djelokruga Službe,
• praćenje stanja u javnim poduzećima kojim je osnivač Grad,
• ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama i udruženjima građana u cilju izrade informativnih i planskih dokumenata iz djelokruga Službe,
• analiza poslovanja privrednih subjekata, izrada I predlaganje programa kojima općina potiče unapređenje rada I brži lokalni razvoj kao I iniciranje I sudjelovanje u realizaciji dogovora sa nosiocima razvoja odnosno predstavnicima poduzetničkih zajednica grada i kantona a s ciljem
• bržeg unapređenja razvoja privrede I poduzimanje odgovarajućih mjera
• normativno-pravni I operativno-tehnički poslovi iz oblasti privrednih djelatnosti I djelokruga rada Službe,
• izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad I utvrđivanje propisanih minimalno tehničkih i drugih uslova opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti fizičkih i pravnih lica u skladu sa važećim zakonskim propisima,
• rješavanje i u drugim upravnim stvarima u prvostepenom postupku u predmetima iz djelokruga
• Službe,
• pripremanje i kompletiranje potrebne dokumentacije i organiziranje rada komisije za utvrđivanje propisanih minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih I fizičkih lica u skladu sa zakonom,
• uspostavljanje, vođenje I ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga trgovine, ugostiteljstva i obrta , fizičkih i pravnih lica,
• ovjera trgovačkih knjiga po važećim propisima i vođenje Upisnika istih,
• vođenje Registara redova vožnje,
• priprema propisa, općih I drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Gradsko vijeće ili gradonačelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje pripremaju i usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
• uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga poljoprivrede za fizička i pravna lica
• izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija i registara koji se vode u Službi a za oblast poljoprivrede fizičkih i pravnih lica,
• obrada zahtjeva fizičkih i pravnih lica za ostvarivanje prava na novčane podrške iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i investicijskih ulaganja, za fizička i pravna lica
• vođenje evidencije o raspoloživim resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje
• obrada zahtjeva za korištenje poljoprivrednih površina u državnom vlasništvu u svrhu razvoja poljoprivrede,
• organizovanje stručnih teoretskih i praktičnih edukacija i studijskih pitovanja, učešće na sajmovima i izložbama, u svrhu unapređenja privrednog razvoja,
• izrada stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, Načelnika, ustanova i institucija,
• Saradnja sa inspekcijskim službama vezanim za djelokrug rada Službe, shodno važećim zakonskim propisima,
• izrada mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga Službe
• provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i gradskih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede i razvoja,
• stara se o zakonitom, pravilnom i namjenskom trošenju budžetskih sredstava namijenjenih Službi te o korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i
• poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik
• obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika i gradonačelnika.