Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Šef službe: Ćamka Bešić, dipl. pravnik

Kontakt telefon: 037/ 961-460

E-mail: opca_uprava@gradbosanskakrupa.ba

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi kako slijedi:

• izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti opće uprave, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika iz nadležnosti Grada,
• provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je nadležna, te učestvuje u kreiranju planova,
• projekata i programa u okvirima nadležnosti, priprema propise, opće i druge akte iz djelokruga Službe koje donosi Gradsko vijeće, gradonačelnik, kao i daje mišljenje i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje pripremaju i usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,

• poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
• provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave, te rješava u upravnim stvarima za koje nisu nadležne druge službe za upravu,
• provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima koje su u nadležnosti organa uprave, a u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o državljanstvu BiH i
• Zakonom o državljanstvu FBiH i podzakonskim aktima iz ove oblasti,
• provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima: oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta – komunalije i oslobađanje od obaveze plaćanja naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – renta u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Odlukom o pravu na oslobađanje od obaveze plaćanja taksa i naknada za branioce i članove njihovih porodica i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz ove oblasti,
• poslovi prijemne kancelarije i kancelarijskog poslovanja za potrebe svih organa i službi za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte po vrsti, adresatima i klasifikacijama, zavođenje predmeta i akata u upisnike i djelovodnike, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, vođenje rokovnika predmeta, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata),
• kurirski poslovi,
• poslovi osnivanja, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica, te statusnih promjena,
• osiguranje uvjeta za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela,
• izrada akata poslovanja, te priprema i obrada analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesnih zajednica, odnosne njene organe i tijela,
• predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblastima brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, tehničkoj i tjelesnoj kulturi i
• sportu, javnom informiranju, te zdravstvu, socijalnoj i dječijoj zaštiti,
• izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti,
• priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti koje donosi Gradsko vijeće ili gradonačelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata
• koje usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
• praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Grad,
• praćenje projekata i programa udruženja i drugih nevladinih organizacija iz oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti od interesa i u skladu s ciljevima Grada,
• pravno rješavanje u prvom stupnju iz djelokruga društvenih djelatnosti
• izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti rada i radnih odnosa,
• poslovi rješavanja vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obaveza iz radnog odnosa za Gradski organ uprave,
• normativno-pravni poslovi vezani za organizaciju Gradske uprave, sistematizaciju
• radnih mjesta, radne odnose, plaće, naknade i druga materijalna prava koja nemaju karakter plaće,
• vodi i ažurira evidenciju državnih službenika i namještenika (registar i personalni dosje državnih službenika i namještenika), te izdavanje uvjerenja na temelju evidencija,
• priprema plan potreba prijema državnih službenika i namještenika u radni odnos, vodi postupak prijema koji se po ovom Zakonu nalazi u nadležnosti organa državne službe i priprema potrebne
• podatke za raspoređivanje i premještanje državnih službenika i namještenika na radna mjesta utvrđena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji
• priprema planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika, koji samostalno organizira i provodi organ državne službe
• provodi aktivnosti na organizovanju stručnog usavršavanja, osposobljavanja i edukacije državnih službenika i namještenika koje organizuje i provodi Agencija
• pripremne radnje vezane za oglašavanje upražnjenih radnih mjesta i suradnja sa Komisijom za izbor kandidata, Agencijom za državnu službu i drugim institucijama,
• ustrojavanje evidencija i pohranjivanje dokumentacije o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika, prelasku u viši platni razred i disciplinskoj odgovornosti,
• izrada izvještaja, analiza i informacija o strukturi i stanju kadrova,
• poslovi upravnog rješavanja u prvom stupnju o statusu raseljenih, izbjeglih lica i povratnika (priznavanje i prestanak statusa i prava iz statusa),
• vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih osoba, povratnika i izbjeglih osoba,
• izrada i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima o stanju u oblasti izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika,
• prijave i odjave penzijsko-zdravstvenog osiguranja i o nesrećama na poslu, pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanjem podnesaka iz djelokruga rada Gradske uprave,
• na osnovu podataka nadležnih službi pripremanje odgovora po upitima građana i pravnih lica, a u vezi slobode pristupa informacijama,
• organiziranje i obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i operativno-tehničkih poslova za
• Gradsko vijeće, njegove komisije i radna tijela,
• poslovi matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa zakonom, a na temelju pravomoćnog rješenja, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o podacima o činjenicama upisanih u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obveznika za upis u školu, spiskova vojnih obveznika i obveznika civilne zaštite, izrada i dostava odgovarajućih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje ostavinskom sudu smrtovnica, upis u matične knjige rođenih činjenica oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti temeljem pravomoćnog sudskog rješenja, provođenje postupka zaključenja braka, provođenje postupka priznavanja očinstva pred matičarom, poslovi vezani za biračke spiskove,
• zaprima i prosljeđuje zahtjev za izdavanje isprava na osnovu službene evidencije radi dodatne obrade istih,
• izdavanja isprava na osnovu službene evidencije,
• vođenje evidencija o primljenim zahtjevima,
• vođenje evidencija o naplaćenim taksama,
• nadgledanje zakonitosti i provođenje pisanih internih kontrolnih postupaka i procedura,
• identifikacija rizika, ocjena rizika i upravljanje rizikom,
• obavljanje kontrole ostvarivanja ciljeva budžetskog korisnika u kontekstu strategije i odobrenog budžeta,
• obavljanje kontrole osiguravanja ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,
• obavljanje kontrole zaštite imovine i imovinskih interesa budžetskih korisnika od gubitka svake vrste,
• obavljanje kontrole usklađenosti internih financijskih procesa budžetskog korisnika sa standardom kontrolnih radnji (javne nabavke, kontrola plaćanja, kontrola imovine i opreme, kontrola prihoda, obračun plaća i ostalih ličnih primanja, blagajničko poslovanje, protok knjigovodstvene dokumentacije, priprema, usvajanje i izvršenje budžeta),
• obavljanje kontrole upoređivanja rezultata popisa sredstava i izvora sredstava, potraživanja,
• dugovanja i novčanih sredstava sa računovodstvenim evidencijama budžetskog korisnika,
• upoređivanje i analiza ostvarenog finansijskog rezultata sa planiranim iznosima,
• revizija zakonitosti i regularnosti financijskih transakcija,
• revizija izvršenja i finansijske revizije sukladno sa međunarodnim standardima za internu reviziju,
• testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
• izvještavanje o rezultatima i davanje i praćenje preporuka kojima se obezbjeđuje da su interne i upravljačke kontrole u funkciji,
• stara se o zakonitom, pravilnom i namjenskom trošenju budžetskih sredstava namijenjenih Službi te o korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik.