Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove

Šef službe: Suvad Aličević, dipl.pravnik

E-mail: asuvad@gradbosanskakrupa.ba

U Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose se na:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa u oblasti urbanog uređenja, građenja, obnove objekata, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih poslova,geodetskih poslova i poslova katastra nekretnina
• izvršava poslove koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Općinu,
• sprovodi utvrđenu politiku u oblastima iz nadležnosti službe,
• obavlja stručne poslove u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije,
• rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
• analitički prati stanje i kretanje u svojoj oblasti,
• stara se o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,
• izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih
• poslova, katastra nekretnina i imovinsko-pravnih poslova,
• provođenje utvrđene politike u oblastima iz nadležnosti Službe,
• inženjersko-geodetski poslovi,
• uspostava i održavanje premjera katastra zemljišta,
• uspostava I vođenje vodnog katastra
• uspostava katastra nekretnina,
• uspostava i vođenje katastra komunalnih uređaja, instalacija i zgrada,
• upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i na zahtjev stranaka,
• izdavanje prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastarskih planova i druge dokumentacije iz službene evisencije,
• provođenje tehničkih promjena i promjene korisnika u katastarskom operatu,
• poslovi vještačenja za potrebe Službe, potrebe izrade prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan,Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije) i drugih poslova vještačenja u imovinsko-pravnim odnosima,
• provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane gradnje,
• provođenja postupka utvrđivanja prava vlasništva u skladu sa Zakonom
• provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
• provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, provodi postupak eksproprijacije, de eksproprijacije i uzurpacije,
• rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
• izvršavanje i osiguravanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata u stambenoj oblasti,
• pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
• obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
• praćenje realizacije projekata obnove stambenih i drugih objekata financiranih iz budžeta Općine i donatora,
• praćenje realizacije projekata obnove stambenih i drugih objekata financiranih iz budžeta Općine i donatora,
• organiziranje upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
• organiziranje upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
• praćenje i izvršavanje stručnih poslova u stambenoj oblasti, vođenje postupaka postavljenja prinudnog upravitelja,
• čuvanje i arhiviranje relevantnih podatka o posebnim i zajedničkim dijelovima i uređajima
• zgrada, njihovim vlasnicima i suvlasnicima,
• vođenje aktivnosti, u suradnji sa suvlasnicima zgrada, na modernizaciji i rekonstrukciji zajedničkih dijelova i uređaja i vanjskog izgleda zgrada,
• planiranje i organiziranj stambene izgradnje u ime i za račun interesenata,
• pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
• obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
• izrađuje propise i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i učestvuje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona i federacije u svojoj oblasti,
• staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Službe,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik

a) Odsjek za prostorno uređenje

U Odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose se na:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa u oblasti urbanog uređenja, građenja,
• izvršava poslove koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Općinu,
• sprovodi utvrđenu politiku u oblastima iz nadležnosti odsjeka,
• obavlja stručne poslove u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije,
• rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti odsjeka,
• analitički prati stanje i kretanje u svojoj oblasti,
• stara se o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti odsjeka,
• izdavanje uvjerenja i druge dokumentacije iz službene evidencije,
• poslovi vještačenja za potrebe Službe, potrebe izrade prostorno-planske dokumentacije
• (Prostorni plan,Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti I Planovi parcelacije)
• obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
• prikupljanje, obradu, ažuriranje i prosljeđivanje prostornih podataka i to:
• ažurnih digitalnih geodetsko-topografsko-kartografskih podloga,
• razvojnih i provedbenih planova (planova namjene prostora, područja od posebnog značaja, razvojne smjernice),
• registar prostornih jedinica i osoba (karta općine, katastarska općina, ulica, kućni broj,vlasništvo),
• podatke o stanovništvu,
• podatke o infrastrukturnim sistemima (komunalnim, vodovodnim, kanalizacionim, grobljima,
• deponijama, prometnicama),
• podatke o elektromreži i elektroenergetskim objektima,
• podake o poljoprivrednom i šumskom zemljištu
• podatke o vodnom gospodarstvu (vodotocima, kanalima, vodocrpilištima, objektima za zaštitu od poplava),
• podatke o graditeljskom nasljeđu i zaštićenim područjima (pedološke karte, geomorfološke karte, vegetacija, vodotoci, putevi, staze i sl.),
• podatke o ugroženosti okoliša (bespravna gradnja, zagađenje tla, vode ,zraka i sl.),
• podatke o područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljuskih djelovanja izazvanih nepogodama i katastrofama i ratnim djelovanjima posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji u stabilnosti tla, plavna područja, područja ugrožena mogućnošću izbijanja požara, područja izložena uticaju tehničkih katastrofa i prekomjerne havarije u pogonima i sl.),
• podatke o privredi, društvenim djelatnostima, turizmu i druge podatke koji su od značaja za planiranje o
• održavanje jedinstvenog informacionog sistema,
• izrađuje propise i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i učestvuje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona i federacije u svojoj oblasti,
• staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Službe,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.

b) Odsjek za imovinsko-pravne i geodetske poslove

U Odsjeku za imovinsko-pravne i geodetske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno- tehnički poslovi koji se odnose se na:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa u oblasti obnove objekata, imovinsko- pravnih odnosa, stambenih poslova,geodetskih poslova i poslova katastra nekretnina
• izvršava poslove koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Općinu,
• sprovodi utvrđenu politiku u oblastima iz nadležnosti odsjeka,
• rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti odsjeka,
• analitički prati stanje i kretanje u svojoj oblasti,
• stara se o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti odsjeka,
• izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih poslova, katastra nekretnina i imovinsko-pravnih poslova,
• inženjersko-geodetski poslovi,
• uspostava i održavanje premjera katastra zemljišta,
• uspostava i vođenje vodnog katastra
• uspostava katastra nekretnina,
• uspostava i vođenje katastra komunalnih uređaja, instalacija i zgrada,
• upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i na zahtjev stranaka,
• izdavanje prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastarskih planova i druge dokumentacije iz službene evidencije,
• provođenje tehničkih promjena i promjene korisnika u katastarskom operatu,
• poslovi vještačenja za potrebe Službe, potrebe izrade prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan,Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti I Planovi parcelacije) i drugih poslova vještačenja u imovinsko-pravnim odnosima,
• provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane gradnje,
• provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
• provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, provodi postupak eksproprijacije, de eksproprijacije i uzurpacije,
• rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
• izvršavanje i osiguravanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata u stambenoj oblasti,
• pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
• obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
• praćenje realizacije projekata obnove stambenih i drugih objekata finansiranih iz budžeta Općine i donatora,
• praćenje realizacije projekata obnove stambenih i drugih objekata financiranih iz budžeta Općine i donatora,
• organiziranje upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
• praćenje i izvršavanje stručnih poslova u stambenoj oblasti, vođenje postupaka postavljenja prinudnog upravitelja,
• čuvanje i arhiviranje relevantnih podatka o posebnim i zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada, njihovim vlasnicima i suvlasnicima,
• vođenje aktivnosti, u suradnji sa suvlasnicima zgrada, na modernizaciji i rekonstrukciji zajedničkih dijelova i uređaja i vanjskog izgleda zgrada,
• planiranje i organiziranj stambene izgradnje u ime i za račun interesenata,
• pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
• obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
• prikupljanje, obradu, ažuriranje i prosljeđivanje prostornih podataka i to:
• ažurnih digitalnih geodetsko-topografsko-kartografskih podloga,
• razvojnih i provedbenih planova (planova namjene prostora, područja od posebnog značaja, razvojne smjernice),
• registar prostornih jedinica i osoba (karta općine, katastarska općina, ulica, kućnibroj,vlasništvo),
• podatke o stanovništvu,
• podatke o infrastrukturnim sistemima (komunalnim, vodovodnim, kanalizacionim, grobljima,
• deponijama, prometnicama),
• podatke o elektromreži i elektroenergetskim objektima,
• podake o poljoprivrednom i šumskom zemljištu
• podatke o vodnom gospodarstvu (vodotocima, kanalima, vodocrpilištima, objektima za zaštitu od poplava),
• podatke o graditeljskom nasljeđu i zaštićenim područjima (pedološke karte, geomorfološke karte, vegetacija, vodotoci, putevi, staze i sl.),
• podatke o ugroženosti okoliša (bespravna gradnja, zagađenje tla, vode ,zraka i sl.),
• podatke o područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljuskih djelovanja izazvanih nepogodama i katastrofama i ratnim djelovanjima posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji u stabilnosti tla, plavna područja, područja ugrožena mogućnošću izbijanja požara, područja izložena uticaju tehničkih katastrofa i prekomjerne havarije u pogonima i sl.),
• podatke o privredi, društvenim djelatnostima, turizmu i druge podatke koji su od značaja za planiranje o održavanje jedinstvenog informacionog sistema,
• izrađuje propise i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i učestvuje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona
• i federacije u svojoj oblasti,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik
• obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.