Kabinet gradonačelnika

Šef službe:

Kontakt telefon: 037/ 961-464

E-mail: boskrupa.opcina@gmail.com

U Službi Kabineta gradonačelnika vrše se savjetodavni, stručni i drugi poslovi od značaja za rad gradonačelnika koji se odnose na:

   • vođenje protokolarnih poslova uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza gradonačelnika,
   • organizacija prijema delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inozemstva i međunarodnih organizacija, te po potrebi organizacija njihovog boravka u Bosanskoj Krupi, zvanične posjete po planu boravka i njihov smještaj,
   • priprema sjednica Kabineta gradonačelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika,
   • izvještavanje gradonačelniku o dostavljenim informacijama, izvještajima, analizama, radnim materijalima normativnih, općih i drugih akata i drugim materijalima
    dostavljenih od službi za upravu, javnih poduzeća i ustanova i drugih subjekata, na zahtjev načelnika ili po službenoj dužnosti,
   • utvrđivanje, uz učešće pomoćnika i šefova službi, nacrta i prijedloga akata koje donosi
    gradonačelnika ili ih predlaže Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
   • praćenje i realizacija odluka i zaključaka Gradskog vijeća koji se odnose na obaveze
    gradonačelnika,
   • vođenje arhive gradonačelnika ,
   • praćenje realizacije strateških ciljeva razvoja Grada,
   • uspostava suradnje sa kantonalnim, federalnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču gradonačelnika,
   • poslovi organizacije pozivanja medija i prezentacije zvaničnih informacija na preskonferencijama ili drugoj formi, izrada i dostavljanje medijima zvaničnih saopćenja, poslovi sastavljanja informacija o stanju ili nekom pitanju za javnost ili na zahtjev medija, institucija društva i sl.
   • upravljanje motornim vozilima organa i prevoza načelnika, službenika i namještenika,
   • obavljanje poslova kafe kuhinje (pripremanje toplih i hladnih napitaka)
   • obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnika.