Služba za finansije

Šef službe: Sadika Halitović, dipl.ecc

Kontakt telefon: 037/ 961-468

E-mail: sadikah@gradbosanskakrupa.ba

U Službi za finansije obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi iz oblasti finansija, budžeta i računovodstva i to:
• provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, propisa i općih akata iz oblasti finansija
• izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,
• izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i izvršenje budžeta,
• izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta i oblasti financija,
• izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije
• ušestvuje javnim raspravama o nacrtu budžeta i nacrta odluke o budžetu,
• vođenje prvostupanjskog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
• izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu financijskih planova korisnika budžeta,
• izrada analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije,
• vođenje evidencija, praćenje i izvještavanje gradonačelnika a o ostvarenim prihodima i rashodima, predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
• izrada za Gradsko vijeće, gradonačelnika i gradske službe odluka, zaključaka, i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
• plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskog računa,
• provodi politiku i smjernice javnih financija,
• sustavno i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
• knjiži sve financijske promjene po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
• blagovremeno vrši knjiženja po periodičnom i završnom računu,
• priprema podatke i popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna, te priprema podatke za izradu budžeta,
• hronološki arhivira i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju,
• vođenje skladišta kancelarijskog i potrošnog materijala za rad organa i službi,
• vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Grad ima suradnju u okviru nabavki,
• vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
• analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe Gradskog organa uprave,
• izrada propisa i normativnih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik iz djelokruga Službe,
• praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
• izdavanje narudžbenica za nabavke,
• vrši obračun plaća i drugih primanja,
• obavlja poslove fakturiranja i likvidature,
• izrada tabelarnih izvještaja i informacija iz djelokruga rada za potrebe i po zahtjevu Gradskog vijeća i gradonačelnika, kantonalnih i federalnih organa
• upravljanje novčanim sredstvima, upravljanje računima koji su u sistemu Javnog računa trezora, planiranje novčanih tokova, upravljanje plaćanjima, centralizirani obračun plaća, upravljanje računovodstvom u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje o izvršenju budžeta
• izrada i izmjena računovodstvene metodologije,
• izrada finansijskog izvještaja u skladu sa propisom o sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja iz člana 78. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
• uspostava i vođenje sistema Glavne knjige trezora i neophodne sisteme pomoćnih knjiga prema modifikovanom akrualnom principu obračunavanja po kojem se prihodi priznaju kada su mjerljivi i raspoloživi, a rashodi se knjiže u periodu na koji se odnose
• obavljanje poslova utvrđenih u Zakonu o trezoru, Zakonu o budžetu FBiH, te podzakonskim
• propisima donesenim na osnovu ovih zakona
• stara se o zakonitom, pravilnom i namjenskom trošenju budžetskih sredstava namijenjenih Službi te o korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,
• obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Gradsko vijeće i gradonačelnik.